Allmänna villkor REPRO AB

Allmänt

Dessa allmänna villkor för köp, transport, montering och installation gäller vid köp från Repro Restaurangprodukter AB (Repro). Villkor angivna i detta dokument gäller alltid så länge som inte annat skriftligen överenskommits mellan Kund och Repro. Repro förbehåller sig alltid rätten att annullera beställningar vid det fall eventuella tryckfel, felskrivningar eller uppenbara felberäkningar inträffat.

Pris

Priser angiva av Repro är angiva i SEK och exklusive moms vilket tillkommer såvida inte annat framgår av ordererkännande. Priser innefattar heller inte frakt- eller emballeringskostnad vilket tillkommer såvida inte annat överenskommits.

Betalning

Vi tillämpar förskottsbetalning. Vid beställning av vara/varor fakturerar Repro Restaurangprodukter kund 30% av ordervärdet i handpenning såvida inte annat framgår av ordererkännande. Om utrustning EJ är lagervara så sker beställning först efter det att handpenningen kommit Repro till godo. Resterande betalning (70%) skall ske innan leverans av utrustning om inget annat har avtalats.

Om beställningen omfattar Installation/Montering av utrustning och uppdraget utförs utanför vår verksamhetsort (Malmö) har Repro rätt till ersättning för traktamente, resor, logi samt måltider enligt våra normala regler. Repro har rätt till ersättning för material och liknande som behövs för uppdragets utförande. Ersättning för Installation/Montering sker enligt löpande i enlighet med vid var tid gällande prislista såvida skriftlig överenskommelse om annat träffats. Betalning av Installation/Montering skall ske inom 20 dagar från fakturadag.

Om betalning inte sker i rätt tid har Repro rätt till dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess betalning sker. Repro har också rätt till ersättning för kostnader för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader.

Leverans

Dessa leveransbestämmelser äger tillämpning vid leverans av produkter och reservdelar. Om ej annat anges i våra leveransvillkor, skall allmänna leveransbestämmelser NL17 äga tillämpning. Läs mer om NL17 här. I den mån det i dessa leveransbestämmelser och NL17 förekommer mot varandra stridande villkor, skall de gälla i nedan angiven ordning.
1. Repro ABs Leveransbestämmelser
2. Allmänna Leveransbestämmelser NL17

Leverans av utrustning sker normalt vid tillfälle som framgår från ordererkännande under förutsättning att Kund betalt handpenning. Utrustningen ska anses levererad den dag Repro lämnat utrustningen till Kunden eller till transportören för vidarebefordran till den angivna leveransadressen. Risken för utrustningen övergår på Kunden så snart denna är levererad.

Hävning av beställning och/eller skadestånd som ett resultat av försenad leverans är endast möjligt om särskild skriftlig överenskommelse träffats därom. Vid försening som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida har REPRO rätt till erforderlig förlängning av leverans samt rätt till ersättning för lagring av Utrustning mm. Utrustningen är försäkrad genom Repro fram till dess att utrustningen anses levererad varpå ansvaret övergår till kund.

När utrustningen levererats skall Kund omgående undersöka utrustningen avseende på modell och skick. Kunden skall också undersöka huruvida förpackningar och plomberingar är oskadade, inklusive indikatorer, och obrutna. Fel eller brist i leverans som borde ha upptäckts vid denna undersökning skall reklameras skriftligen inom en vecka från leveransdagen. Kan fel eller brist antas ha uppkommit under transport av varan skall reklamation ske omgående till transportören.

Avbeställning och retur

Avbeställning av utrustning innan leveransdagen är endast möjlig vid det fall det avser sådan utrustning som normalt lagerförs av Repro. Avbeställning skall i sådant fall ske skriftligen och vara Repro tillhanda senast 5 arbetsdagar innan leveransdagen.

Retur av utrustning efter leverans kan endast ske vid det fall det handlar om utrustning som normalt lagerförs av Repro och förutsatt att utrustningen inte har använts, är i nyskick och är förpackad i obrutet originalemballage.

Om avbeställning/retur sker faktureras Kund en avgift motsvarande 20 procent av beställd utrustnings ordervärde. Kund får också betala eventuella returfrakter. Repro äger rätt att avräkna avgifter/fraktkostnader mot erlagd handpenning och/eller slutbetalning.

Installation och montering

Om Kund beställt installation och/eller montering av utrustningen är Kund skyldig att i god tid tillhandahålla Repro det material i form av ritningar mm. som Repro behöver för att utföra installation/montering. Kunden ska också ge Repro nödvändig tillgång till de lokaler, den information, den utrustning och det material som behövs för installation/montering. Kunden ansvarar för att den information som lämnas till Repro är riktig, fullständig och otvetydig samt att lokaler och gjorda installationer är färdigställda vid avtalat tillfälle. Brister Kund i sitt åtagande äger Repro rätt till ersättning för de merkostnader som detta skapar.

Garanti

Garantitid för ny utrustning som sålts av Repro är i normalfallet 1 år så länge som inte annat framgår av ordererkännandet. Garantitid på begagnad utrustning är i normalfallet 3 månader. Avhjälpande av fel som utgör garantiskada sker under ordinarie arbetstid helgfria dagar mellan 08.00-16.30. Garantiåtagande gäller enbart under förutsättning att Kund använt utrustningen i enlighet med medföljande bruksanvisningar och/eller manualer. Eventuellt underhåll av utrustningen skall ske av personal från Repro eller i annat fall av behörig fackman med nödig kännedom. Vid det fall Kund anmäler ett garantiärende och det ärendet sedan visar sig vara bero på orsak vilket inte omfattas av garanti förbehåller Repro sig rätten att fakturera ärendet i enlighet med vår vid var tid gällande prislista.

Ansvar för fel och reklamation

Repro ansvar inte för fel på utrustningen som beror på av Kund tillhandahållet material eller på av denne föreskriven specifikation eller tillhandahållna ritningar. Repro ansvarar heller inte för fel orsakade av omständigheter som uppkommit sedan risken för godset övergått på Kund exempelvis felinstallation av utrustningen. Repro ansvarar inte för fel eller brist som visar sig efter Garantitidens utgång.

Hävning av köp får endast ske om felet är väsentligt och om rättelse av fel inte skett.

Repro har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs ovan. Detta gäller varje förlust, såväl direkt som indirekt, som felet kan orsaka.

Äganderättsförbehåll

Repro äger utrustningen till dess utrustningen till fullo betalts. Repro förbehåller sig rätten att återta utrustning vid utebliven betalning. Kund förbinder sig också att väl vårda och inte ändra i, sälja, låna ut eller på annat sätt avhända sig produkten utan skriftligt medgivande, förrän äganderätten har övergått till Kund genom fullt erlagd betalning.

Befrielsegrund

Omständighet som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet av något av Repros åtaganden och som Repro inte kunnat råda över, såsom exempelvis åsknedslag, eldsvåda, jordbävning, översvämning, krig, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse, arbetskonflikt oavsett om Repro är part i konflikten eller ej samt även fel i eller försening av leverans från underleverantör p.g.a. omständigheter som nu nämnts, ska utgöra befrielsegrund som ger rätt till erforderlig tidsförlängning och befrielse från andra påföljder. Sådan befrielsegrund ska Repro skriftligen underrätta Kund om utan oskäligt uppehåll efter det att Repro insåg eller borde insett att befrielsegrunden förelåg

GDPR

Läs mer om vår integritetspolicy här